Visualització de contingut web

Normativa

  • Resolució de 20 de novembre de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual nomena els vocals de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  • Decret 128/2016, de 7 d'octubre, del Consell, pel qual es regula la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  • Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.
  • Quadre de Certificats equivalents als certificats de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
  • Resolució de 20 de febrer de 2018, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es dóna publicitat al Pla de formació del personal examinador de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià per a l'any 2018 i s'estableix el procediment que regula l'acreditació del personal examinador.

Normativa A1

  • Resolució d'11 d'agost de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  • Correcció d'errades. RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'autoritza a impartir cursos de formació i avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  • Resolució d'11 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'autoritza a impartir cursos de formació i avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.