Models de sol·licituds

1 Imprés de sol·licitud de duplicat del certificat de la JQCV

 • Les persones que no disposen del certificat original expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià poden sol·licitar un duplicat del nivell que corresponga:

       - Coneixements Orals / Nivell A2
       - Elemental / Nivell B1
       - Grau Mitjà / Nivell C1
       - Grau Superior /Nivell C2

       - Llenguatge Administratiu

       -Correcció de Textos

       -Llenguatge als Mitjans de comunicació

 • Una vegada omplida la sol·licitud s'ha d'imprimir, firmar i presentar per registre d'entrada en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport o en les direccions territorials de València, Alacant o Castelló o per mitjà de qualsevol dels formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • El certificat s'enviarà a través del correu electrònic indicat en la sol·licitud.
 • Imprés de sol·licitud
 • Enllaç al tràmit PROP

2 Imprés de sol·licitud de certificat provisional de la JQCV

A partir de la publicació dels resultats de les proves, les persones que han obtingut la qualificació d'APTE i necessiten un certificat que ho acredite, poden sol·licitar-ne un de provisional.

El model de sol·licitud és interactiu i es pot omplir directament a la pantalla del lector ADOBE READER. Una vegada que s'haja omplit, s'ha d'imprimir, firmar i presentar per registre d'entrada a les direccions territorials de València, Alacant o Castelló.

IMPORTANT

* El certificat provisional no s'envia a domicili. S'ha d'arreplegar personalment o autoritzar una altra persona.

* S'arreplega en les direccions territorials d'Educació d'Alacant, Castelló o València:

DT d'Eucació d' ALACANT:

Carrer Carratalà, 47
03007 ALACANT

DT d'Eucació de CASTELLÓ:

Avinguda del Mar, 23
12003 CASTELLÓ DE LA PLANA

DT d'Eucació de VALÈNCIA:

Edifici PROP II, Gregori Gea, 14
46009 VALÈNCIA
 

 

3 Imprés de sol·licitud de revisió de la prova

L'aspirant podrà sol·licitar la revisió de la prova només en el cas de tindre un resultat no apte en la resolució de publicació dels resultats publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Procediment de revisió de la prova

 • La revisió de la prova es podrà sol·licitar en el termini de 10 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació en el DOGV de la resolució de publicitat dels resultats. No s'acceptarà cap sol·licitud de revisió presentada abans o després de la publicació de la resolució de publicitat de resultats en el DOGV.
 • La sol·licitud de revisió de la prova s'ha de presentar en el registre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en les registres de les direccions territorials d'Educació d'Alacant, Castelló o València o bé mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià enviarà per correu electrònic la plantilla de respostes escanejada a la persona interessada com a revisió de la prova. Aquesta actuació posarà fi al procediment de revisió de la prova.
 • La revisió de la prova no suposarà en cap cas una revaloració de la nota determinada per les persones responsables de l'avaluació de les diferents àrees.
 • Sol·licitud de revisió
 • Enllaç al tràmit PROP

4 Imprés de sol·licitud de reclamació de la qualificació

L'aspirant podrà presentar una reclamació per la qualificació obtinguda només en el cas de tindre un resultat no apte en la resolució de publicitat dels resultats publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Procediment de reclamació de la qualificació

 • La reclamació de la qualificació haurà de ser presentada en el el registre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en les registres de les direccions territorials d'Educació d'Alacant, Castelló o València o bé mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • La reclamació de la qualificació es podrà interposar en el termini de 10 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució de publicitat dels resultats publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 • El president del Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià emetrà una resolució sobre la ratificació o la rectificació de la qualificació contra la qual es presenta la reclamació. La JQCV contestarà totes les reclamacions, tot notificant la resolució corresponent en carta certificada i al domicili de l'interessat.
 • Les reclamacions seran resoltes pel president del Ple de la JQCV en el termini de dos mesos des de la finalització del termini, transcorregut el qual es consideraran desestimades les reclamacions no resoltes.
 • Contra la resolució del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que no posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • La sol·licitud de reclamació de la qualificació ha de ser motivada suficientment i ha d'ajustar-se a algun dels motius que s'especifiquen en el model de sol·licitud, en cas contrari no es prendrà en consideració. El desacord amb la qualificació obtinguda no és un motiu de reclamació de la qualificació.