Visualització de contingut web

Calendari de matrícula 2020

Matrícula per a les proves de coneixements de valencià 

a. Termini de matrícula: el termini d'inscripció per a les proves de la JQCV se suspén fins a nou avís.

b. La inscripció es realitza exclusivament per via telemàtica, a través d'aquest enllaç. (S'activarà quan comence el termini.)

Instruccions del tràmit telemàtic:

Recordeu que, per a poder participar en les proves, cal haver completat fins al final el procediment de matrícula:

  1. Emplenar el formulari en línia

  2. Annexar la documentació, si escau (discapacitat, família nombrosa, etc.)

  3. Pagament de les taxes de manera telemàtica

  4. Registrar/validar la sol·licitud electrònicament

  5. Guardar el justificant d'inscripció

Una vegada fets aquests passos, la matrícula queda completada i no cal enviar cap document a l'Administració. La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant de l'Administració en el moment en què siga completat tot el procés telemàtic. Les persones aspirants hauran d'imprimir el justificant generat de registre i pagament com a confirmació de la presentació telemàtica i dur-lo el dia de la prova.

c. No seran vàlides, per tant, les sol·licituds que, encara que hagen sigut pagades, no hagen sigut registrades electrònicament en la plataforma de matriculació.

d. Les places de matrícula de cada nivell estan limitades per la capacitat de les seus; per tant, no s'admetrà cap canvi de localitat ni de nivell.

Informació general

  • Tenen una bonificació del 50 % les persones amb una discapacitat acreditada igual o superior al 33 %, els membres de família nombrosa de categoria general i els membres de família monoparental de categoria general.

  • Estan exempts del pagament els membres de família nombrosa de categoria especial, els membres de família monoparental de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  • Els participants que s'acullen a l'exempció o bonificació de les taxes han d'acreditar-ho en el moment de formalitzar la matrícula amb la còpia compulsada del títol corresponent: o bé el carnet de família nombrosa o de família monoparental, o bé el certificat o targeta de discapacitat o bé una resolució judicial, en el cas de víctimes de violència sobre la dona.

  • Els aspirants amb diversitat funcional acreditada que sol·liciten mesures d'adaptació han d'especificar-ho en la matrícula i han d'adjuntar un "informe d'adaptació de temps o de mitjans", expedit per la Conselleria de Benestar Social, que justifique l'adaptació sol·licitada.

  • Les persones matriculades que, per motius de creença religiosa i a l'empara de les lleis 24/1992 i 25/1992, de 10 de novembre, vulguen participar en les proves en un règim d'horari alternatiu, ho han de comunicar a la JQCV en el termini de matriculació. La sol·licitud d'horari alternatiu per motiu de creença religiosa i la documentació acreditativa ha de ser presentada pel registre d'entrada a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (sol·licitud d'horari alternatiu).