Visualització de contingut web

Llenguatge administratiu

La prova s'estructura en tres àrees, que avaluen els continguts del programa de Llenguatge Administratiu.

    Valor de cada àrea en relació al total de la prova
ÀREA 1 Comprensió lectora 10%
ÀREA 2 Expressió escrita 45%
ÀREA 3 Domini pràctic del llenguatge administratiu 45%
TOTAL   100%

 

La puntuació mínima exigida per a obtindre el certificat és d'un 60% de la prova.

Visualització de contingut web

continguts


ÀREA DE COMPRENSIÓ I LÈXIC  

1. HABILITATS. Conéixer i analitzar els diversos tipus de textos administratius.

 • Conéixer la tipologia general de textos administratius i establir una adequada correspondència entre el tipus de text i cada activitat administrativa.
  • Característiques d'estil (objectivitat, claredat, precisió, simplicitat i formalitat).
  • Funcions i característiques de diversos textos administratius.
 • Comprendre el contingut i analitzar les parts principals i els elements bàsics d'un text administratiu.
  • Marc legal.
  • Disposició de cada tipus de text.
  • Ordre de la informació.
  • Terminologia i fraseologia.
  • Abreviacions.

2. SUGGERIMENTS I ACTIVITATS RECOMANADES:

 • Llegir textos administratius.
 • Entendre i ordenar correctament els diversos fragments d'un text.

Subir

ÀREA D'EXPRESSIÓ ESCRITA

1. HABILITATS. Elaborar els textos administratius més usuals amb correcció, coherència i adequació al tipus de text i a la situació comunicativa.

 • Ordenar i cohesionar les diverses parts del text d'acord amb el contingut i l'estructura convencional de cada tipus de text.
  • Disposició del text.
  • Ordre de la informació.
  • Enllaços (preposicions, conjuncions, fraseologia, puntuació...)
  • Recursos de substitució (pronoms, sinònims...)
 • Adequar el text a la situació comunicativa, tenint en compte la relació emissor-receptor, el contingut (seleccionar la informació necessària), la intencionalitat (refusar, agrair...) i el to (intransigent, cordial, distant...).
  • Adequació del registre i del contingut.
  • Els tractaments.
  • Precisió terminològica i fraseològica.
 • Redactar correctament els documents administratius més usuals.
  • La sol·licitud i la petició
  • El plec de descàrrecs
  • El recurs
  • La notificació
  • El certificat
  • El saluda, la invitació i la citació
  • La convocatòria
  • L'anunci
  • L'edicte i el ban
  • La nota interior
  • L'ofici
  • La diligència
  • L'informe
  • La resolució
  • L'acta
  • La carta
  • El contracte
  • El conveni
  • La declaració jurada
  • El currículum

2. SUGGERIMENTS I ACTIVITATS RECOMANADES:

 • Practicar la redacció dels documents administratius més usuals.
 • Familiaritzar-se amb el registre administratiu.
 • Enviar sol·licituds a l'ajuntament.
 • Enviar cartes als diaris locals.
 • Fer el currículum personal.

Subir

ÀREA DE DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC

1. HABILITATS. Usar correctament els recursos lingüístics, especialment els que afecten directament el llenguatge administratiu.

 • Conéixer els conceptes bàsics en què es fonamenta el llenguatge administratiu valencià i el seu referent històric.
  • El llenguatge administratiu: concepte i caracterització.
  • Nivells i registres del llenguatge.
  • Característiques del llenguatge administratiu.
  • L'estil administratiu.
  • Tradició i vigència del llenguatge administratiu valencià.
  • La influència d'altres llengües.
  • El marc legal actual.
  • Normes internacionals del llenguatge administratiu.
 • Conéixer els continguts corresponents al nivell de grau mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i especialment els següents:
  • Les majúscules i les minúscules.
  • Els signes de puntuació i altres signes gràfics.
  • La divisó del text.
  • Signes gràfics: els parèntesis, els claudàtors, la barra inclinada, el guió, les cometes.
  • La puntuació: la coma, el punt i coma, el punt, els punts suspensius, els dos punts.
  • Els signes d'interrogació i d'admiració o exclamació.
  • Signes intercanviables.
  • Contacte de signes.
  • Les abreviacions.
  • Les abreviatures.
  • Les sigles i els acrònims.
  • Els símbols.
  • El tractament personal i el tractament protocol·lari.
  • Les indicacions de quantitat.
  • Els numerals: cardinals, ordinals, partitius, col·lectius, múltiples.
  • Els quantitatius.
  • Els indefinits.
  • Locucions adjectives de quantitat.
  • Adverbis de quantitat.
  • Locucions adverbials i frases fetes.
  • Vocabulari.
  • Les indicacions de temps.
  • Els dies de la setmana.
  • Els mesos.
  • Els anys.
  • Les hores.
  • La data.
  • Vocabulari i expressions temporals.
  • Les indicacions de lloc.
  • L'ús de l'article.
  • L'ús de les preposicions a i en.
  • L'adreça.
  • Vocabulari i expressions de lloc.
  • Morfosintaxi nominal, pronominal i verbal.
  • La frase, l'ordre lògic.
 • Terminologia i fraseologia administratives.

2. SUGGERIMENTS I ACTIVITATS RECOMANADES:

 • Familiaritzar-se amb la puntuació de textos administratius.
 • Conéixer la terminologia i la fraseologia típiques dels textos administratius.
 • Relacionar la terminologia administrativa amb les definicions corresponents.
 • Buscar sinònims de paraules i expressions que apareguen en textos administratius.
 • Buscar les abreviacions corresponents a determinades paraules.
 • Relacionar frases amb els nexes necessaris.
 • Identificar el text administratiu que correspon a cada situació determinada.

Subir