Preguntes freqüents

1. Matrícula

Com sabré si estic matriculat? Es publiquen les llistes d'admesos?

Sí, es publicarà una verificació de matrícula. Durant la setmana anterior a la realització de les proves, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià publicarà en la seua pàgina web la llista d'aspirants convocats a l'exercici corresponent. Introduint el número del seu document identitat, podrà consultar les dades de la seua inscripció, el nivell, la localitat, i l'horari en què està convocat.

Per quins motius puc obtindre una bonificació o exempció en la matrícula?

Estan exempts del pagament els membres de famílies nombroses de categoria especial, els membres de famílies monoparentals de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre , de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Tenen una bonificació del 50% les persones que tinguen un discapacitat acreditada igual o superior al 33%, els membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals de categoria general. 

Caldrà acreditar-ho, en formalitzar la matrícula, a través de la còpia compulsada del corresponent títol o carnet de família nombrosa, família monoparental, del certificat o targeta de discapacitat o resolució judicial (en el cas de víctimes de violència sobre la dona).

Puc formalitzar la matrícula a través d'internet?

Si. La inscripció es pot realitzar completament per via telemàtica a través del web següent: www.jqcv.gva.es

Els aspirants que abonen les taxes per via telemàtica tindran dret a una bonificació del 10 % de la taxa. D'aquesta manera es pot completar la inscripció i l'abonament de les taxes, els quals quedaran registrats i no caldrà enviar cap imprés a la JQCV.

Puc matricular-me en més d'un nivell en la mateixa sol·licitud?

La matriculació en diferents proves de certificació haurà de fer-se individualment per a cada prova. Solament tindrà validesa l'última matrícula completada en el cas de les proves de nivells diferents convocades en la mateixa jornada.

Puc presentar-me directament a qualsevol nivell sense tindre aprovats els anteriors?

Sí. Pot optar directament al nivell desitjat entre els de coneixements generals de llengua (A2, B1, B2, C1 i C2) sense necessitat de tindre el certificat de nivell anterior al nivell de la inscripció.

Si no faig el pagament via telemàtica, puc pagar directament en una entitat bancària?

Podeu fer el pagament en persona en les entitats bancàries col·laboradores amb el model 046 que es generarà en fer la inscripció a través de la plataforma.

Tinc una diversitat funcional. Puc sol·licitar alguna adaptació per al dia de la prova?

Sí, els aspirants amb diversitat funcional que sol·liciten mesures d'adaptació hauran d'especificar-ho en el moment de formalitzar la matrícula i adjuntar l'informe mèdic o el certificat de l'adaptació requerida expedit pels serveis competents en matèria de diversitat funcional de la Generalitat Valenciana, d'altres comunitats autònomes o de l'Estat.

 

Vull fer la prova de Correcció de Textos. Quina titulació necessite?

Per a matricular-se de Correcció de Textos cal tenir el certificat de nivell C2 de valencià o equivalents.

Vull fer la prova de Llenguatge en els Mitjans de Comunicació o la prova de Llenguatge Administratiu. Quina titulació necessite?

Heu d'estar en possessió almenys del certificat de nivell C1 de valencià o equivalents.

2. Proves

Com es compten les paraules en la redacció?

Qualsevol element que estiga unit a una paraula mitjançant un guionet o un apòstrof compta com una paraula. Per exemple, «l'arbre» és una paraula, però «la xiqueta» en són dues. 

Els nivells C1 i C2 tenen comprensió oral?

No. La comprensió oral és específica dels nivells A2, B1 i B2.

En l'àrea d'expressió i interacció orals cal llegir el text?

No, la prova consisteix a realitzar l'expressió i la interacció orals a partir d'un tema proposat. 

He sol·licitat el detall de les puntuacions i no m'arriba al meu correu, què passa?

És possible que hi haja una errada en el correu electrònic o que no l'haja posat en la sol·licitud d'inscripció. Ha d'enviar una esmena o alta del correu electrònic a: jqcv@gva.es

Hi ha dictat a les proves?

No. En les proves actuals de la JQCV no hi ha dictat en cap dels nivells.

Hi haurà pausa durant la prova?

En les proves dels nivells C1 i C2 hi haurà un descans de vint minuts entre l'àrea d'estructures lingüístiques i l'àrea d'expressió i interacció escrites.

L'examen es realitza en una única jornada?

En els nivells A2, B1 i B2 totes les àrees de la prova s'avaluaran en una única jornada. En els nivells C1 i C2 les proves s'organitzaran en dues jornades diferents.

On puc consultar els resultats?

Els resultats definitius de tots els nivells es publiquen en la secció de "Resultats" de la nostra pàgina web o en el telèfon d'informació 012.

Penalitzen els errors en les preguntes de resposta múltiple?

No, els errors en l'àrea de comprensió escrita i en l'àrea d'estructures lingüístiques no penalitzen.

Quant de temps dura la prova?

La duració de la prova depén del nivell:

La prova d'A2 es realitza en dues parts en el mateix dia. La primera part, de 110 minuts de duració, correspon a les àrees de comprensió oral (15 minuts) i de comprensió escrita i expressió escrita (95 minuts); a continuació tindrà lloc la segona part, que correspon a l'àrea d'expressió i interacció orals, amb una duració de 25 minuts (10 minuts per a preparar la prova).

La prova de B1 es realitza en dues parts en el mateix dia. La primera part, de 130 minuts de duració, correspon a les àrees de comprensió oral (20 minuts) i de comprensió escrita i expressió escrita (110 minuts); a continuació tindrà lloc la segona part, que correspon a l'àrea d'expressió i interacció orals, amb una duració de 25 minuts (10 minuts per a preparar la prova).

La prova de B2 es realitza en dues parts en el mateix dia. La primera part, de 150 minuts de duració, correspon a les àrees de comprensió oral (20 minuts) i d'estructures lingüístiques, comprensió escrita i expressió escrita (130 minuts); a continuació tindrà lloc la segona part, que correspon a l'àrea d'expressió i interacció orals, amb una duració de 25 minuts (10 minuts per a preparar la prova).

La prova de C1 es realitza en dues jornades diferents. La primera jornada tindrà dues parts i una duració total de 3 hores i 15 minuts, amb la següent distribució: la primera part comprendrà l'àrea de comprensió escrita (15 minuts) i l'àrea d'estructures lingüístiques (60 minuts); després d'una pausa de 20 minuts, es realitzarà la segona part de la prova, amb una duració de 120 minuts, que comprendrà l'àrea d'expressió i interacció escrites. La segona jornada tindrà lloc en un dia diferent i durarà 25 minuts (10 minuts per a preparar la prova). La segona jornada tindrà lloc en un dia diferent i durarà 25 minuts (10 minuts per a preparar la prova). Correspondrà a l'àrea d'expressió i interacció orals.

La prova de C2 es realitza en dues jornades diferents. La primera jornada tindrà dues parts i una duració total de 3 hores i 15 minuts, amb la següent distribució: la primera part comprendrà l'àrea de comprensió escrita (15 minuts) i l'àrea d'estructures lingüístiques (60 minuts); després d'una pausa de 20 minuts, es realitzarà la segona part de la prova, amb una duració de 120 minuts, que comprendrà l'àrea d'expressió i interacció escrites. La segona jornada tindrà lloc en un dia diferent i durarà 25 minuts (10 minuts per a preparar la prova). Correspondrà a l'àrea d'expressió i interacció orals.

Quina diferència hi ha entre la redacció de creació i la redacció de mediació?

La redacció de creació consisteix a realitzar un text a partir d'un tema inicial que es proposa a l'aspirant sense marcar cap pauta; en canvi, la redacció de mediació es realitza a partir d'un ítem (per exemple, una infografia o unes instruccions prèvies) i d'unes idees que cal desenvolupar.

Quina edat és la mínima per a fer les proves?

Poden participar en les proves per a l'obtenció dels certificats les persones majors de 16 anys en el moment de realitzar-les.

M'avisaran del dia, el centre i l'hora de la prova?

No. La JQCV publica en fulls d'informació, en el DOGV i en la seua pàgina d'internet el calendari de proves, els centres d'examen i l'horari.

A quins nivells antics equivalen els nous nivells?

Coneixements orals és ara A2; Elemental és B1; Mitjà és C1 i Superior és C2.

3. Altres

Ha passat més d'un mes des que vaig aprovar l'examen i no he rebut el certificat. Què pot haver passat?

És possible que hi haja una errada en el correu electrònic o que no l'haja posat en la sol·licitud d'inscripció. Ha d'enviar una sol·licitud d'esmena o alta del correu electrònic a jqcv@gva.es o a través del registre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en les direccions territorials, oficines PROP, o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

He consultat el resultat i estic apte/a. Com rebré el certificat?

La Junta Qualificadora enviarà d'ofici el certificat en format digital a través del correu electrònic en el termini d'un mes des de la publicació en el DOGV de la resolució de publicació de resultats.

He perdut el meu certificat de coneixements de valencià. Com puc sol·licitar un duplicat?

En la pàgina web de la Junta Qualificadora pot trobar el model de sol·licitud de duplicat i els passos que ha de seguir: sol·licitud de duplicat

He rebut el certificat d'apte via digital i hi ha una errada en el meu DNI, en el nom o cognoms, com puc rectificar-la?

Heu d'enviar una instància demanant la correcció i adjuntar una fotocòpia del document d'identitat. La instància es pot presentar en el registre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en les direccions territorials, oficines PROP, o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

He vist els resultats en internet i hi havia una errada en el nom o cognoms, com puc rectificar-la?

Heu d'enviar una instància demanant la correcció i adjuntar una fotocòpia del document d'identitat. La instància es pot presentar en el registre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en les direccions territorials, oficines PROP, o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Puc homologar els meus estudis de valencià per algun nivell de la JQCV?

Sí, el nivell de B1 es pot homologar. Se'n pot trobar més informació en aquesta pàgina del Prop.