Verificació de matrícula

« Ves enrere

AVÍS IMPORTANT

AVÍS IMPORTANT

  • Els aspirants que no apareguen en la "verificació de matrícula" no podran presentar-se a les proves de la Junta Qualificadora.
  • La matrícula requeria:
  1. L'ompliment de la inscripció en línia.
  2. El pagament de la taxa dins del termini (fins al dia 9 d'abril).
  3. Registre electrònic de la sol·licitud.
  • No són vàlides les matrícules que, encara que haja sigut pagada la taxa, no hagen sigut registrades electrònicament.