Visualització de contingut web

Calendari de matrícula 2018

Termini de presentació de les sol·licituds:

Segon període de matrícula: de l'1 al 15 de setembre, per als nivells B2 i C2.

Taxes

 • La taxa que s'ha de pagar per a la prova de B2 és de 20,40 euros.
 • La taxa que s'ha de pagar per a la prova de C2 és de 25,50 euros.
 • L'abonament de les taxes d'examen es pot fer per dos mitjans diferents:

 1. Per via telemàtica, en el mateix moment de la inscripció.

 2. En persona, a les entitats bancàries col·laboradores, amb el model 046 que es genera en fer la matrícula.

 3. Tant si es fa el pagament per via telemàtica o com si es fa en entitat bancària, s'ha de registrar la sol·licitud en la mateixa plataforma de matriculació.

 • Les persones que abonen les taxes per via telemàtica tindran dret a una bonificació del 10 % de la taxa.

 • Tenen una bonificació del 50 % les persones amb un discapacitat acreditada igual o superior al 33 %, els membres de família nombrosa de categoria general i els membres de família monoparental de categoria general.

 • Estan exempts del pagament els membres de família nombrosa de categoria especial, els membres de família monoparentala de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 • Els aspirants amb diversitat funcional acreditada que sol·liciten mesures d'adaptació han d'especificar-ho en el moment de formalitzar la matrícula i han d'adjuntar "informe d'adaptació de temps i/o mitjans" expedit per la Conselleria de Benestar Social i que justifique l'adaptació sol·licitada.

 • Les persones matriculades que, per motius de creença religiosa i a l'empara de les lleis 24/1992 i 25/1992, de 10 de novembre, vulguen participar en les proves en un règim d'horari alternatiu, ho han de comunicar a la JQCV en el termini de matriculació. La sol·licitud d'horari alternatiu per motiu de creença religiosa i la documentació acreditativa s'han de presentar pel registre d'entrada a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiquesSol·licitud d'horari alternatiu