Visualització de contingut web

Calendari de matrícula 2018

Termini de presentació de les sol·licituds

Primer període de matrícula: del 23 de març al 9 d'abril de 2018 per als nivells A2, B1, C1 i llenguatges específics.

Segon període de matrícula: de l'1 al 15 de setembre, per als nivells B2 i C2.

Taxes

La taxa que s'ha de pagar per a les proves de nivell A2 és de 15,20 euros.

La taxa que s'ha de pagar per a les proves de nivell B1 i B2 és de 20,40 euros per cada nivell.

La taxa que s'ha de pagar per a les proves de nivell C1 i C2 és de 25,50 euros per a cada nivell.

La taxa que s'ha de pagar per a les proves de capacitació tècnica (llenguatge administratiu, llenguatge en els mitjans de comunicació i correcció de textos) és de 27,54 euros per a cada nivell.

  • L'abonament de les taxes d'examen es pot fer per dos mitjans diferents:

  1. Per via telemàtica, en el mateix moment de la inscripció.

  2. En persona, a les entitats bancàries col·laboradores, amb el model 046 que es genera en fer la matrícula.

  • Les persones que abonen les taxes per via telemàtica tindran dret a una bonificació del 10 % de la taxa.

  • Tenen una bonificació del 50 % les persones amb un discapacitat acreditada igual o superior al 33 %, els membres de família nombrosa de categoria general i els membres de família monoparental de categoria general.

  • Estan exempts del pagament els membres de família nombrosa de categoria especial, els membres de família monoparentala de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  • Els aspirants amb diversitat funcional acreditada que sol·liciten mesures d'adaptació han d'especificar-ho en el moment de formalitzar la matrícula i han d'adjuntar "informe d'adaptació de temps i/o mitjans" expedit per la Conselleria de Benestar Social i que justifique l'adaptació sol·licitada.

  • Les persones matriculades que, per motius de creença religiosa i a l'empara de les lleis 24/1992 i 25/1992, de 10 de novembre, vulguen participar en les proves en un règim d'horari alternatiu, ho han de comunicar a la JQCV en el termini de matriculació. La sol·licitud d'horari alternatiu per motiu de creença religiosa i la documentació acreditativa s'han de presentar pel registre d'entrada a la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiquesSol·licitud d'horari alternatiu